08 أبريل

سياو! لقد فتحنا التسجيل لدورة جديدة! GOLF بالطبع. Vi do un aiutino, non si tratta di auto, maglioni o altro. 🙂

Da nostra tradizione i corsi prendono il nome dall’alfabeto aeronautico….

Contattateci quindi per ogni eventuale richiesta di informazione. Cieli azzurri!